بهره برداری از اولین هنرستان هوشمند (نقش و نگار) با هدف کار آفرینی